خرپای فلزی

تولید خرپای فلزی این شرکت مطابق با استاندارد ملی شماره 1-2909 و با ویژگی های زیر صورت می گیرد:
1. استفاده از مصالح باکیفیت و استاندارد
2. تولید خرپا به روش جوش نقطه ای
3. حداقل انحنای افقی درطول خرپا
4. کمترین اثر منفی جوش در فرآیند تولید(حدود 2درصد)
5. دقت بالای ابعاد(گام های میلگرد عرضی ،فاصله دو نقطه متوالی جوش)
6. حداقل رواداری ارتفاع خرپا
7. زوایای یکنواخت میلگردهای عرضی با افق حداقل 45درجه

شرکت هرمز بتون تولید کننده خرپای فلزی